Ivan Pajic

Vrijeme kada ovo snimamo je razliËito od njegovog gledanja, dakle mi Êemo nuæno biti, kroz otprilike 48 sati, u jednom sada¼njem iluzornom trenutku. No tako je i otprilike  i s nastojanjem umjetnika i umjetnosti krajem ovog stoljeÊa koji poseæu za vi¼emedijskim naËinima izriËaja, jer je to zahtjev ovog vremena.
Vrijeme elektriciteta, koji se moæe vidjeti na izloæbi ovih fotografija, elektriciteta koji je prikazan na videu, elektriciteta vidljivog i sluteÊeg.
'Da li televizija, video, fotografija, film, performance, scenografija ili saæimanje svega toga ?' To su dileme koje prate Ëovjeka koji pak æeli izraziti ne¼to ¼to je dubina nekih umjetniËkih i ljudskih osjeÊanja, ne bi li se to formuliralo u ne¼to ¼to bi stvorilo jedan temelj razmi¼ljanja koje bi kasnije moglo posluæiti za stvaranje novih kvalitativnih misli.
Znakovit je ulazak u medije, strukturiranost filmske i video slike, dia-pozitiva itd. te njegova razgradnja. Ulazak u medij vrlo je lagan sudeÊi po videu 'Autobahnkreutz', no izlaz iz video radova, dia-pozitiva, cageovske konkretne glazbe bit Êe dosta teæak kako bi se dosegao jedan finiji oblik stvaranja odnosno svijesti. Me*utim, to ne umanjuje autorske æelje a i Ëije su intencije upravo to da medij ili vi¼e njih posluæe stvaranju oslonca vi¼e razine, za iskorak prema drugim sferama.

U»INITE NESUVISLU SUVISLOST